John Thomas Drakes (1851-1908)

Alice Martha Wildsmith (1852-1920)